Поиск авторов по алфавиту

Автор:Карпов В. Н.

Карпов В. Н. Историко-филологический указатель к 3-й части соч. Платона.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

к 3-й части соч. Платона.

 

Агамемнон, изобретат. числа, стр. 365.

Ἄγύρται—107. 134.

Адимант, брат Платона,—51. Адрастея—молиться Адрастее—251. Акрополис души—424. Аллегорическое изображение души—473.

Ἀλώπηξ—109.

Амфиволия—424. 436.

Ἀξιον в значении наречия—329.

Ἄν с будущим изяв. наклонен.—516. Άναγε εὶς τοὐπίσω—374.

Ἀνάγκη—517.

Анаксагорейцы—129.

Анахарсис—494.

Ἀνδρείκελος—329.

Ἀνειπεῖν, ἀνειρηκέναι, ἀναγορεύειν—460.

Ἀνήνυτα πονεῖσθαι и ἀνόνητα πονεῖν — 379.

Антилогии Протагора—15.

Ἀντιλογίας, ἄπτεσθαι и ἄπτεσθαι τοῦ λόγου—256.

Ἅπλούστερος и ἁπλός—406.

Аполлон— отечественный бог—216. Αποτῖσαι, см. παθεῖν.

Ἅρδειν—409.

Арифметика—363—371.

Арифметический способ определять удовольствия—472.

Ἀριθμοί σώματα ἔχοντες—370.

Аристократия—243.

Асклепий будто бы оживил мертвеца— 183.

Ἅστειος καὶ εῦήθης—85.

Астрономия—373—377. Опытная и умственная—375.

Аталант—524.

Атлеты употребляли отборную ищу— 187.

Аттические лакомства—177.

Αὐτό с существ. всех родов—105.

Ἄφετοι—361.

Бессмертие души—507—510.

Богатые толкаются у дверей философов—312.

Бог не есть причина зла—130; не выходит из своей идеи—133; не есть лживый поэт—136.

Бытное—γένεσις —372.

Вакханалии, см. Дионисовы праздники.

Великий царь—414.

Великие таинства—425.

Вендидии—51.

Веретено необходимости—517.

Верхогляды—311.

Вещи и образы вещей—342.

Виды души—228—240.

Взяточники—δωροδόκοι—152.

Внутренний и внешний человек—474.

Βούλεσθαι—456.

Воспитание в благочестии —126—138; в мужестве—145—149; в любви к истине—150; в рассудительности— 150—155; в справедливости—155 сл.; чрез собеседование с юношами—156.

Врач лечит не телом, а душою—184.

Время вступления в брак—266.

Вступление в политику—51.

Всякой Форме правления соответствует частное настроение граждан—400.

Высочайшее благо—334—340.

Высшее благо общества—269.

526

 

 

Вера—384.

Гармония —166; смешанно–лидийская — 166; дорийская и фригийская —167; равно-равная в равно-протяженная— 404.

Γὲ после σύ—71.

Гекамеда—179.

Геометрия — 371 — 373; в метафизическом значении—372.

Γεωμετρικὴ ἀνάγκη—372.

Гигесово кольцо, см. кольцо Гигесово.

Гимнастика—126.175—188.

Γηράσκω δ ἀεὶ διδασκόμενος—338. Главкон, брат Платона,—51. 407. Главкон, лицо мифическое,—510. Город — значение и происхождение его —115.

Государство Платона в духе греческом—23.

Γραμμαί—385.

Гриф Клеарха—293.

Дамон—170.

Движение (музыкальное) — такт —169; астрономическое—376; двоякое—519.

Дедьфин—255.

Дельфы—216.

Демагоги, как законодатели,—215. Δαιμόνιον—323.

Демократия—416—426.

Диалектика—ее определение и закон— 380—387.

Διάνοια и νόησις—345.

Διὰ πασῶν—223.

Δίκη—517:

Дионисий сиракузский—437.

Дионисовы праздники—287.

Добродетели—217 сл.

Душа—ее части—186.

Делать свое дело—172.

Евклид—335.

Евмолпиды—106.

Евмолп—106.

Египтяне не терпели нововведений в музыке и поэзии—20.

Εἴδος, ἰδέα—487.

Ε’κκαθαίρειν—103.

Елена—470.

Ἐμπειρία, φρόνησις, λόγος—462.

Ἐγγβννᾶσθαι—363.

Ἐνδύεσθαι—260.

Ἐνκαθαρῷ—362.

Ἐν καὶ μόνον—490.

Ἐν μέρει—456.

Ἐπιθυμία—κένωσις—235.

Ἕπου εὐξάμενος—224.

Ἐπωδαί—107.

Ἐργολάβοι—121.

Ἐρμαιον—114.

Ἐρυσίβη—506.

Εσκιατρθφικός, ἡλιώμενος—418.

Ἕτερον = θάτερον—378.

Εὐήθης—171.

Εὐχή—251.

Желание и нежелание само по себе—232.

Желательное наклонение вместо повелительного—506.

Женский пол в Афинах—35. Женщина может ли исполнять должность мужчины?— 254 сл.

Женщины у Спартанцев участвовали в гимнастических упражнениях раздетые—260.

Жертвоприношение домашнее—54. Закон об отвержении детей от позднего брака—267.

Законы неписанные—429.

Зарождение государственной жизни — 115-119.

Зевс ликейский—432.

Земля производит людей со всеми до- спехами—193.

Знание—ἐπιστήμη—290. 337.

Игра в города—208.

Идеи просты; их рассеяние—288.

Идеи выше дела—283.

Идея академии наук—374.

Идея блага; способ доходить до ней — 385.

Ἰδιώται, противупол. ποιηταί—107.

Ἱδὺς *с—373.

Ἱερά, ὅσια—77.

Избрание жизни—521.

527

 

 

Иппопотам—15.

Иродик силиврийский—179.

Ир—514.

Исииниас фивский—65.

Истолкователи мифов—129.

Ἴσωος в смысле иронич.—70.

Ифика в связи с политикою—24.

Καλοὶ κἀγαθοί—437.

Кефал— 51 сл.

Кольцо Гигесово—100. 511.

Κομψός—335.

Коринфяне были развратны—177. Коронада— 517.

Корыстолюбие врачей—183.

Краткость жизненного пути—505. Креофил—494.

Круговое движение—402.

Лакедемоняне πρῶτοι ἐγυμνώσθησαν—254.

Λαμπαδουχία и λαμπαδοδρομία—53. Лжефилософы—309—319.

Ликаон—432.

Лира—169.

Лобное место—236.

Ловчий—θηрευτής —121.

Логика и диалектика—343.

Λόγος и λόγοι—464.

Ложь мысли и ложь слова—135.

Ложь дозволяется правителям — 150. 192.

Ложь Финикийская—192.

Лотофаги—424.

Λυγίζεσθαι—178.

Мандрагора—311.

Марсиас—169.

Махаон, сын Асклепия—179. Мегарская война—113.

Медокожие—μελίχλωροι—286.

Мелодия составляется из слов, гармонии и рифмы—166.

Μέντοι иногда знач. напротив—368. Μεταστρέφεσθαι—359.

Методология Платона—342 сл.

Μὴ вместо οὐκοῦν—413.

Млечный путь—516.

Мнение—δόξα—290. 337.

Момос—309.

Μόνας—отвлеченная единица—370.

Монохорд—17 0.

Мудрость—217 сл.

Мудрость государства—правительство— 219.

Мужество—219—221.

Музей—106.

Музыка — 126. 173. 186 — 188. 377 — 380.

Музыка речей—165. 175.

Музыка в высшем значении—378. Музыка и гимнастика во взаимной связи—175.

Мышление возбуждается противным — 366. 368.

Мерность—308.

Накопление долгов—416.

Намащать ласточку и выпускать на волю—165.

Научить разуму того, у кого нет ума—359.

Небесные тела—518.

Неизмытые мнения—δυσέκνιπτα—129.

Необходимость геометрическая и эротическая—263.

Необходимость, имя собств. См. Ἀνάγκη.

Несправедливость—241.

Низость—ἀνελευθερία—307.

Никират, сын Никиаса—52. Нововведение в музыке—210 сл. Образ истинного Философа—287. Образование граждан — 331—333; детей—325.

Общность жен и детей—260—268. Обычай давать сыну имя деда—56.

Οῖα εἶναι τοῦ—233.

Октахорд—519.

Олигархия—409—416.

Олимпийские победители—273.

Омировы поэмы—492.

Омир, зараждатель драматической поэзии—487.

Ὀμφαλὸν τῆς γῆς—216.

Ὄν = ὄντως ὄν—67.

Ὄναρ и ὔπαρ—454.

Ὄνομα ἔχιιν—399. 78.

528

 

 

Ὁραῖοι, καλοί—496.

Ὁρἀς, ὅσοι ἐσμέν—52.

Ὁρατός и οὐρανός—341.

Ὅροι—403.

Орфей—523.

Ὅς вместо οἶος—414. 422.

Основание религии обрядовой—216.

Ὀστρακίνδα—364.

Острова блаженных—360.

Осуществимость общности жен и детей—275—281.

Οὐ μῆ с будущ. изъявит.—317.

Παθεῖν, ἀποτῖσαι—68.

Панафинеи—51.

Парки— 520.

Парменид—517.

Пастись без пастухов—325.

Παῖδες —113.

Пелей—153.

Пердикка—65.

Периандр коринфский—65.

Περιτροπαί—402.

Πεσσοί или πεττοί и ἀστράγαλοι—61.

Пещера Платона—354. 392.

Пиритой—153 сл.

Пирушка в самом себе—262.

Пифагорейский образ жизни—494.

Πυκνώματα (в музыке)—379.

Платон переиначивает стихи поэтов —155. 182. 409; изгоняет драматическую поэзию из государства—485; допускает подражание нравам добрым—162; изгоняет Омира из своего государства—164; не любит народной формы правления—214 сл.

Повторить прежнюю схватку—399.

Поверье о волке 66; о заговаривании змеи—97.

Поговорки—450. 504.

Подалир, сын Асклепия—179.

Подражательность драматическая гибельна для нравственности—497.

Подражательность философская—501.

Пожелания необходимые и не необходимые—449;

промышленные и расточительные—449.

Позволение мужчинам и женщинам вступать в поздний брак—267.

Полемарх) сын Кефала—52.

Полидамас—69.

Πόλις δοκοῦσα—209.

Πολιτεία ἐν ἡμῖν—14; значение слова— 29 сл.

Политика—главный ее вопрос—3; дорический характер—34 сл.; психологическое основание—37; систематическое построение—12; место ее между другими диалогами—38; время ее написания—39 сл.

Политика и пифагорейский союз—34.

Политика Платона и комедии Аристофана—43.

Понятие народа о философах—358.

Порицатели философии—310.

Пословицы: ἦλιξ ἤλικα τέρπε, γέρων δέ τε τέρπε γέροντα — 54; ξυρεῖν λέοντα — 73; ἀδελφὸς ἀνδρὶ παρείη—104; τὸ δοκεῖν καὶ τὰ μάλα θεῖα βιάται—109; οὐθ ὕπαρ οὐτ ὅναρ—137; τὰ τῶν φίλων κοινά—210; χαλεπὰ τὰ καλά—228; χρυσοχοεῖν—250; τὸ θεῖον ἐξαιρῶ λόγου—317; οἶαπερἡ δέσποινα, τοία καὶ κύων — 429; διομῆδεια ἀνάγκη— 319; καπνόν γέ φέυγων εὶς τὸ πῦρ περιέπεσεν—438; οὐδ ἴκταρ βάλλει—453; τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι — 365; περιφέρειν τινὰ ἐπὲ τῇ κεφαλῇ—495; ἀπόλογος Αλκίνου—513.

Поэзия трех родов—156—159.

Поэзия подражательная изгоняется из общества—159—265.

Правда, см. справедливость.

Правители государства—188-191; старцы-философы—399.

Прамнийское вино—179.

Прекрасное само в себе—288.

Привески—214.

Πρίν вместо πρὶν —329.

Причина человеческого знания и незнания, см. Пещера Платона.

Πρόβλημα—380.

Πρός употребл. отрешенно—422.

Просопопея вопроса—390.

Πρόςτασις—455.

529

 

 

Протей—134.

Разлад между философией и поэзией — 504.

Рассудительность—221—223.150, в отношении к прочим добродетелям -36.

Ρύμματα—220.

Рифм настраивает душу—171.

Рифм сочинений—165 сл. 169. 170. Сапожники почитались людьми развратными—260.

Σάρκες ἀλλότριαι—418.

Caфo—166.

Свинья приносима была в жертву—128.

Сериф—остров—56.

Симонидово правило—60.

Сирены—519.

Сицилийские столы—177.

Слепой вождь—415.

Созерцание предмета очами чувств — 381, и оком ума—382.

Сословие воинов—122—124. Спартанские женщины—35. Справедливость, как делание своего,— 225; вхождение во все добродетели — 225.

Справедливость—58—92. 216 сл. 224 — 228. 289 сл.

Στέγος или στέγη—470.

Стереометрия—374.

Стихи и рифм—165—171.

Стихии человеческой природы и человеческого общества—229.

Сугубое отрицание—317.

Судьба нечестивых в преисподней — 106. 516.

Северная стена Афин—236.

Тамир—523.

Тезей—153 сл.

Тетрахорд—17 0.

Τευτάζειν—364.

Τῆθη и τίτθη—268.

Тимократия—401—409.

Типы музыки—166.

Тип—176. 422.

Тирания—426—434.

Τὸ θυμικὸνδαιμόνιὸν—235.

Τὸ τοῦ ὁμοίου ἐχόμενον—468.

Τόκος—337. 417.

Τραγικῶς—190.

Тразимах софист—53. 66. 97. Триволние—281.

Тригон—музыкальный инструмент— 168.

Τριττυάρχοι—286.

Трихотомия психическая и политическая —460. 461.

Трутни—412.

Уважение младших к старшим—212. Удовольствия в преисподней—106. Узники в пещере—361.

Ум, направленный к предметам обыденной жизни—384.

Учение софистов, что нет ничего справедливого по природе—69. 155; нет и законов—98.

Φθέγγεσθαι и ὀνομάζειν—372.

Филантропия демократов—420. Философы—мастеровые—322. Философ-правитель и правитель-философ—284.

Филы в афинской республике—28β. Финикияне не пользовались хорошим мнением—229.

Φύσις природа—489.

Флейта—168.

Форма речи, чуждая подражания — 163, смешанная—164.

Формула закона противоречия—230. Формы поэтического рассказа—156. Формы государственного правления — 398—438.

Халастр—221.

Χαριέντως διατελεῖν—213.

Хитрые жребии—265.

Χορτάζειν—120.

Χρηστός—379.

Цель наказания—132.

Числа сами в себе—370.

Число Платоново — 402, истолкование его—404.

Число совершенное—40,

530

 

 

Чувство законности, уподобленное окрашиванию шерсти—220.

Чувству является предмет один сам по себе—367 сл.

Шапочка—средство врачевать голову— 180.

Школы музыкантов—380.

Шлем Аида—311.

Еврипид—436.

Эрифила—457.

Эманатизмв понятиях Греков—154.

Энциклопедия—126, Сократова и Платонова— 363.

Эпиас—524.

Эристика—255.

Юношество развращается народною толпою—315.

Ямвы в трагедии—139.

Феаг—323.

Θείᾳ μοίρᾳ—318.

Фетида—134.

Θεῶν μάχη—131. θεαγογίαι—108- Ψυχαγωγίαι—108.

Ψυχοπομποὶ γόητες—108.

Ὡς δῆ—67.

Ὡς ἔπος εὶπεῖν противопол. τῷ ἀκριβεῖ λόγῳ или τῷ ὅντως ὅντι—73.

531


Страница сгенерирована за 0.18 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.