Поиск авторов по алфавиту

Глава IV. Болгарская Православная Церковь (ч.5)

-232-

Нестор, архим. 890 години от основаването на В. Търновският манастир «Св. Троица»//Църковен вестник. 1960. Бр. 4. (См. и 1970. Бр. 27.).

Нестор, архим. Историческият Костенечки манастир «Св. Спас»//Църковен вестник. 1967. Бр. 22.

Нестор, архим. Къпиновският манастир//Духовна култура. 1962. Бр. 10.

Нестор, архим. Плаковският манастир — средище на Велчовата заве-ра//Славяни. 1960. Бр. 4.

Нестор, архим. Преображенският манастир/ЛДърковен вестник. 1959. Бр. 31.

Нестор, архим. Св. Патриарх Евтимий Търновски//Духовна култура. 1953. Бр. 3.

Никое Петър, д-р. Варненски и Преславски Симеон/Сборник в чест на митрополита Симеона. С, 1922.

Никое Петър, проф. Възраждане на Българския народ. Църковно-национал-ни борби и постижения. Под редакцията на акад. Димитър Косев. С: Изд-во Наука и изкуство, 1971.

Ников П., проф. Възраждане чрез Църквата. България 1000 години. С, 1930.

Николаев Вс. Славянобългарският фактор в християнизацията на Киевска Русия. С, 1949.

Николай (Кацарски), архим. Приносът на Рилския манастир за поддържането и укрепването на българо-съветската дружба. С, 1970.

Образъ на царскый ферманъ за решение-то на българскый въпрос. Цареград, 1970.

Орешков. Автобиография на Софрони Врачански. С, 1914.

Павлов Т. Безсмъртно славянско и общочовешко културно дело. (Константин Кирил Философ). С, 1971.

Паисий Хилендарски. Славяно-Българска история. Под редакцията на Петър Динеков. С: Български писател, 1972.

Партений, en. Свети патриарси в България и от български произход/Десет години Българска патриаршия (1953 —1963). С, 1963.

Пейчев Б. Кириловото определение на философията. С, 1969.

Пенов Димитър, проф., д-р. Девети септември, възстановяването на руско-българските църковни връзки и тяхното значение за българо-съветската друж-ба//Духовна култура. С, 1969.

Православието в България (отв. ред. Н. Мизов). С, 1974.

Примов Борислав. Богомилският дуализъм. Произход, същност и обществен-но-политическо значение//Изв. Инст. ист. 1960. 8.


-233-

Примов Борислав. Бугрите. Книга за поп Богомил и неговите последователи. С, 1970.

Радивоев М. Време и живот на Търновския митрополит Иларион (Макарио-полски). С, 1912.

Родопски С. М. Портрет на гръцкото фенарско духовенство и коварычте му дъла противъ българит в Родопите. Пловдив, 1887.

Снегаров Ив. Духовно-културни връзки между България и Русия през средните векове (X —XV вв.). С, 1950.

Снегаров Иван. История на Охридската Архиепископия — Патриаршия от падането и под турците до нейното унищожение (1394 —1767 г.). С, 1931.

Снегаров Ив. Културни и политически връзки между България и Русия през XVI -XVIII вв. С, 1953.

Снегаров Ив. Отношенията между Българската Църква и другите Православии Църкви след обявяването на схизмата // Църковен архив. С, 1925. Кн. III - V.

Снегаров Ив., проф. Отношенията между Българската и Руската Православна Църква преди и след провъзгласяването на схизмата (1872 г.)//Годишник на Дух. Академия. С, 1952.

Снегаров Ив., проф. Руски опити за предотвратяване и вдигане на схизма-та/Македонски прегред. С, 1929. Кн. 1—2.

Станимиров Ст. История на Българската Църква. С, 1925.

Станимиров Ст. Руският православен храм в Софии/ЛДърковен Вестник. 1911. № 45.

Стоилов А П. Изъ Дъйностьта на о. Неофита Бозаели и смъртьта му. Преглед. Год I. 1907.

Събев Тодор, проф. Основане на Болгарската Църква - 870 г./Годишник на Духовната академия св. Климент Охридски. С, 1971. Т. XIX.

Теодоров-Балан Ал. Кирил иМефоди. С, 1931.

Теодоров-Балан А. Софрони Врачански. За стогодишницата на новата българска печатна книга (1806 —1906). С, 1906.

Топенчаров Владимир. Константин-Кир ил Философ. С, 1970.

Трифонов Ю. Съединението на Ипексата патриаршия с Охридската архиепископия. Списание на бълг. Академия науките. С, 1912. Кн. III.

Трифонов Ю. Съчинението на Константина Философа св. Кирила «Написание о правей вере». Сп. БАН, 52. 1935.

Трубецкой Гр. Руската политика на Изтока (Българската схизма). Перев. от френски Ал. Д. Мишев. С, 1910.


-234-

Устав за управлението на българската ексархия. Пловдив, 1885.

Христов X. Климент Охридски и историческият живот на българския народ. С, 1968.

Цанков Стефан, проф. протопр. Българската Православна Църква от Освобождението до настояще време/Годишник наБогосл. факултет. С, 1936. Т. XVI.

Цанков Стефан, проф., протопресв., д-р. Между народ ното положение на Българската Православна Църква след освобождението България. С: Род. Бог. бр-т, 1933.

ЦухлевД. История на Българската Църква. С, 1911.

Църкви и. изповедания в Народна Республика България. С: Синодално изд-во, 1975.

Чилингиров Ст. Към характеристикота на митрополит Климент Търновски//Българска мисъл. 1928. Ч. П. Кн. 7—8.

Чифлянов Благой Д. Богослужебният чин, преведен от св. братя Кирил и Методий в началото на тяхната Моравска мисия /Годишник на Духовната Академия. С, 1976. Т. XXII (XLVIII), 4, 1972/73.

Шигиманов Ив. Как и от кого бяха издействували първите руски стипендии за български възпитаници в Одеската духовна семинарил /Сборник на Българската академия на науките. 1926. Кн. XXI.

Шишманов Ив., проф. Паиси и неговата епоха. Мисли върху генезиса на новобългарското възрождане. Списание на Българската академия на науките. 1914. Кн. VIII.

Шопов А. Въпроса за вдиганете на схизмата. С, 1896.

Шопов А. Първий български народенъ съборъ въ Цариградъ./Библиотека. Пловдив, 1895 -1896. Кн. VII, VIII, X -XIII.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]. См. о принятии христианства болгарами в «Краткой истории болгарской философской мысли». М.: «Прогресс», 1977. С. 25. Перевод с болгарского. См. также: Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М.: Наука, 1988.

[2]. Вита Адриани П. См. Патрологию Миня. С.Л., т. CXXVIII, кол. 1391.

[3]. Нр Бьлгария и религиозните изповедания в нея. София: Синодално издателство. 1966. С. 33.

[4]. Краткая история болгарской философской мысли. М.: «Прогресс», 1977. С. 31.

[5]. См.: Танеев. В. Закон Соудный людьмъ.- София, 1959. С. 134-144, а также Н. С. Державин. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов/Изд-во АН СССР, 1944. С. 56 -59. О церковных болгарских писателях в годы правления цари Симеона, после него, а также в период Средневековья см.: Голубинский Е. Краткий очерк истории Православных Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или Молдо-Валашской. М., 1871. С. 167-175.

-235-

[6]. См. о жизни и деятельности Болгарских Патриархов, а затем Охридских Архиепископов у Е. Голубинского. Указ. соч. С. 38 -45; 123 -128; 133 -141.

[7]. В 1697 г. Адрианопольский Собор провозгласил Охр ид скую Архиепископию, Печскую Патриархию и Кипрскую Церковь «почетной троицей», которая действует так же законно, как и «богопроизведенные четыре Патриарха» (См.: С. Димевски. История Церкви македонского народа. Скопье. 1965. С. 97. Машинопись.). Но это не помешало Константинополю вскоре поступить иначе.

[8]. Следует отметить, что со времени дарования автокефалии Болгарской Православной Церкви вплоть до начала 70-х годов XIX в. в истории Болгарской Церкви было всего лишь три церковных собора: два упомянутых и один раньше — в 1210 г. против богомилов. См. Голубинский Е. Указ. соч. С. 673 -680.

[9]. Характерно письменное заявление Охридского Архиепископа Арсения об отставке. Знакомство с содержанием заявления приводит к выводу, что текст был продиктован Константинополем. Вот оно: «Этой моей добровольной и непринужденной отставкой нижеподписавшийся заявляю, что, будучи не в состоянии упорядочить и поправить нужды Охридской Архиепископии, которые одна вслед за другой предстают перед нами и в настоящее время, а этим я дал много поводов злоумышленникам нападать на Архиепископию и оскорблять и ущемлять интересы подчиненных Охридской Архиепископии митрополитов и ее паствы, так как иначе невозможно спасти от их рук те земли и весь христианский род, кроме как упразднив Охридскую Архиеписколию, -именно поэтому отказываюсь от Охридской Архиепископии и оставляю себе бывшую епархию, до тех пор, пока я жив, чтобы прокормить себя и удовлетворить свои нужды. При взаимном согласии с моими братьями святыми архиереями была сделана эта моя добровольная и непринужденная отставка, что необходимо записать в Святой Кодекс Великой Церкви Христовой. 16 января 1767 г. Обещает Охридский Арсений». См.: Димевски Славко. История Церкви македонского народа. Скопье, 1965. С. 105. Машинопись.

[10]. См. о святителе Евфимии как церковном писателе в книге «Краткая история болгарской философской мысли». Указ. изд. С. 76 -78. Здесь же указывается время кончины Святителя — ок. 1404 г. О других Тырновских Патриархах см.: Голубинский Е. Указ, соч. С. 82 - 84.

[11]. Жак Натан. Болгарское возрождение. (Сокращенный перевод с болгарского). М., 1949. С. 56.

[12]. ЖМП. 1970, № 10. С. 48. См. также Державин Н. С, Племенные и культурные связи болгарского и русского народов. Приложение «Дядо Иван». Изд-во АН СССР, 1944. С. 81-86.

[13]. Динеков П., акад. История славяно-болгарская ... Книга о судьбе болгарского народа//«Болгарская женщина». 1972. № 11. С. 15.

Выдающийся болгарский писатель-поэт Иван Вазов (1850 -1921) посвятил раскрытию образа преподобного Паисия поэму «Паисий», в которой показал преподобного как


-236-

будителя и большого патриота, отдавшего всю свою жизнь великой идее пробуждения национального самосознания. Обобщая его деятельность, поэт пишет:

И фърляше тайно през мрака тогас

Най-първата искра в народната свяст.

(И тайно сквозь мрак он бросил тогда самую первую искру в народное сознание.) (Вазов И. Събр. съч. София, 1942. T.I. С. 286).

[14]. Жак Натан, Указ. соч. С. 113.

[15]. Ников П., проф. Възраждане чрез Църквата. България 1000 години. София, 1930. С. 326.

[16]. Ангелов Б. Българска литература. Ч. П. София, 1924. С. 48; Возвели Н. Мать Болгария. София, 1929.

[17]. Шабатин И. Н., проф. История балканских церквей. IV курс МДА. Триице-Сергиева Лавра, 1966. С. 7. Машинопись.

[18]. Ников П. проф. Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения. София, 1929. С. 107.

[19]. Воспользовавшись недовольством сторон, «французская дипломатия поддержала возникшее в это время униатское движение. Его пропагандистом был один из представителей болгарской буржуазной интеллигенции, Драган Цанков, связанный с французскими кругами и руководивший издававшейся на французские деньги газетой «България». Успех униатского движения был местным и кратковременным. Подавляющее большинство болгарского народа и буржуазии отнеслось к пропаганде униатов отрицательно». История Болгарии. М: Изд-во АН СССР, 1954. Т. I. С. 259.

[20]. С какой именно целью Высокая Порта оставила вопрос о смешанных епархиях нерешенным — нетрудно угадать, -заявлял в свое время Г.Муркос. -В этом случае она действовала по своей традиционной политике: «Разделяй и властвуй». Муркос Г. Мнение православных арабов о греко-болгарской распре. М., 1880. С. 3.

[21]. См. изложение содержания фирмана у И. Пальмова. Болгарская Экзархийская Церковь. Первоначальное и современное ее устройство. СПб., 1896. С. 6 — 8.

[22]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Фонд № 156 Викентия Васильевича Макушева. Картон № 1, л. 36 (на об.). Экзарх, отмечал Д. Благоев, «явился представителем и защитником духовных, училищных и общественных интересов болгарской народности в Турецкой империи». Благоев Д. Принос към историята на социализма в България. М., 1944. С. 19.

[23]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Фонд № 239 Нила Александровича Попова. 10/15.

[24]. Устав за управлението на българската ексархия». Пловдив, 1885.


-237-

С церковным устройством Болгарского Экзархата знакомит труд И. Пальмова. Болгарская Экзархийская Церковь. Первоначальное и современное ее устройство. СПб. 91с. В этом же труде полно и точно излагается содержание Устава 1871 г. (с. 11 — 39). См. также проф. прот. Т. И. Буткевича. Высшее управление В Православных Автокефальных Церквах. Харьков, 1913. С. 117, 122 -133.

[25]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 239 Н. П. 19/23.

[26]. Там же.

[27]. Знаете уже, -писал 14 марта 1872 г. Каракановский Н. А. Попову из Константинополя в Москву, -что соглашение не могло состояться с греческим Патриархом, потому что последний оказался неискренним. Он теперь подал другой проект, который никак не может быть принят болгарами, в нем меньше уступается, чем в первом... Болгары торжествуют, потому что силою заставили турок исполнить фирман». Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 239 Н. П. 10/15.

[28]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 239. Н. П. 19/23.

[29]. См. текст берата у И. Пальмова. Болгарская Экзархийская Церковь. Указ. изд. С. 9-11 в примечании.

[30]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 239. Н. П. 19/23.

[31]. Сборник в чест на проф. Златарски. София, 1925. С. 2.

[32]. Муркос Г. Мнение православных арабов о греко-болгарской распре. М., 1880. С. 7.

[33]. Там же.

[34]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 239. Н. П. 19/23.

[35]. Там же. Из письма Стоянова-Бурмова к Н. А. Попову от 24 октября 1872 г.

[36]. Патриарх Кирилл. Экзарх Анфим (1816 -1888). София, 1956. С. 702.

[37]. Иовчев Лазар. Слово за ползата от читалища//«Читалище». 1871, № 17. С. 516.

[38].ЖМП. 1965, №5. С. 53.

[39].ЖМП. 1965. №5. С. 54.

[40].ЖМП. 1971. №5. С. 41.

[41]. ЖМП. 1966. № 10. С. 36

[42]. «Духовна култура». 1971. Кн. 7. С. 15.

[43]. «Църковен Вестник». 11 сентября 1971 г. С. 25.

[44]. «Духовна култура», 1971, кн. 7. С. 31.

-238-

[45]. Там же. С. 32.

[46]. ЖМП. 1971. №9. С. 51.

[47]. Массовая иммиграция болгар в США произошла после македонского Ильинденского восстания (1903). Рассеявшись по всей стране, православные болгары, так же, как и румыны, посещали храмы Русской Православной Церкви. Первая болгарская Церковь была построена в 1907 г. в г. Мадисоне. В 1922 г. болгарские приходы установили связь с Болгарским Экзархатом, но только в 1938 г. Священный Синод учредил в Америке епархию и послал туда епископа Андрея, впоследствии возведенного в сан митрополита.

Решением Священного Синода Болгарская Восточная Православная Церковь Америки была разделена на две епархии Нью-Йоркскую и Акронскую.

Православные болгары насчитывают в Америке 13 храмов, 86.000 верующих. В Австралии имеется два болгарских прихода монастыря имеется храм во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия - построен русскими. Всего иноков 8 человек (на 1975 г.).

[48]. Болгарский православный храм в Будапеште освящен во имя св. равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это один из новейших православных храмов в венгерской столице, построенный в чисто византийском стиле в 20-х годах текущего столетия.

[49]. См.: «Имерологион тис Екклисиас тис Елладос». 1977. С. 362. Ср.: «Славяни». 1971. № 10. С. 25. См. «Имерологион...» и на последующие годы.

Архимандрит Болгарской Православной Церкви Иннокентий в своем письме в Редакцию ЖМП сообщил следующие сведения о состоянии своей Церкви в 1975 г.: Церковь имеет 11 епархий в Болгарии и 2 за границей (в США), священников и диаконов около 2000, монахов 80, монахинь 270, храмов 2855, часовен и домашних церквей 862, монастырей 124 — мужских 54, женских 70 (не все обитаемы), 58 наместничеств в Болгарии, одно наместничество в Константинополе, одна Духовная Семинария в Черепишском монастыре с пятигодичным обучением и одна Духовная Академия, в которой трудятся 12 профессоров и 10 доцентов. (См. переписку Редакции ЖМП за 1975 г., раздел «Из жизни Православия»).

[50]. Игнатьев А. 50-летие Болгарской высшей Духовной школы//ЖМП. 1973. № 8. С. 51.

[51]. О состоянии духовного просвещения в прошлом, особенно, XIX веке, см.: Лопухин А. П. История Христианской Церкви в XIX веке. Т. П. Православный Восток. СПб., 1901. С. 379 -384. «Лучшие кандидаты священства, - говорится в приведенном издании А. П. Лопухина (с. 380), — подготавливались в монастырях, где знакомились с богослужебным чином и церковными книгами».

[52]. Подробнее о богослужебной жизни Болгарской Православной Церкви повествует статья архимандрита Иннокентия. См.: ЖМП. 1976. №1. С. 48-50; № 2. С. 47 -48.

[53]. СЭПИ. 15-мая 1969 г. № 17.

[54]. ЖМП. 1976. № 1.С. 48.

-239-

[55]. Устав Болгарской Православной Церкви. Ст. 50.

[56]. Там же. Ст. 54.

[57]. Там же. Ст. 89.

[58]. Там же. Ст. 80.

[59]. Там же. Ст. 175. См. также ст. 176 - 208.

[60]. См. «Известия», 1992, 10 мар. С.1. В МЦВ, 1992, № 20 -21. С.13; событие это относится к маю.

[61]. «Църковен вестник». 1969. № 4.

[62]. Киселков В. Жития на св. Кирила и Методия. София, 1945. С. 25.

[63]. В конце 1968 г. Болгарская Православная Церковь ввела исправленный юлианский календарь (сейчас он совпадает с григорианским календарем — с новым стилем.). Еще в 1923 г. то же сделали Церкви Константинопольская и Элладская, а несколько позднее и Православные Церкви Александрийская, Антиохийская, Румынская, Кипрская, Польская, Чехо-Словацкая и Американская. Неисправленного юлианского календаря (старого стиля) в настоящее время придерживаются Православные Церкви Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская.

[64]. «Църковен вестник». 1969. № 4.

[65]. Св. Климент Охридски. Слова и поучения. София, 1970. С. 164 -165.

[66]. Милев А. Гръцките жития на Климент Охридски. София, 1966. С. 101.

[67]. Там же. С. 127.

[68]. Там же.

[69]. Идеалом Константина Преславского было воспитание добродетельного человека, способного на самоотверженный подвиг во имя евангельской любви. Согласно его наставлениям, человек сотворен «не для лукавства, не для зависти, а для совершения добрых дел». (См.: Дуйчев И. Из старата блъгарска книжнина. София, 1943. Т. I. С. 44).

В труде А. Михайлова «К вопросу об Учительном Евангелии Константина, епископа Болгарского» (М., 1894. С.2) высказывается предположение, что этому писателю принадлежит также и «Написание о правой вере», сохранившееся в одной болгарской рукописи XIV века.

[70]. О личности св. Иоанна см. в магистерской диссертации архим. Нестора Крыстева. Вековые связи Болгарского Рыльского монастыря с Россией. М., 1974. С. 42 — 55. Машинопись. См. его же статью «Преподобный Иоанн Рыльский»//ЖМП. 1976. № 8.С. 38-42.

[71]. Воскресенский Н.., свящ. Преподобный Иоанн Рыльский, чудотворец Болгарский. М., 1898. С. 37-38.

-240-

[72]. Путь духовного восхождения в понимании исихастов состоит из двух этапов: действенного делания (праксис) и умственного. Первый этап определяется соблюдением воздержания, поста, проявлением бодрствования, смирения, послушания, направленных к утверждению воли в добре. Второй этап характеризуется уединенным чтением и изучением спасительных книг, размышлением над изученным, непрестанной молитвой.

[73]. См. «Житие и страдания грешного Софроний» в упоминавшемся выше издании А. П. Лопухина. С. 340-341.

[74]. Имена болгарских святых с краткими известиями об их жизни см. у Е. Голубинского. Указ. соч. С. 657 — 669 и с более подробными описаниями (по месяцам) у архиепископа Черниговского Филарета. — Святые южных славян. Описания жизни их. СПб., 1894.

[75]. Шишманов Ив., проф. д-р. Увод в историята на българското възраждене. България 1000 години. София, 1930. С. 289.

[76]. См. Устав Болгарской Православной Церкви. Ст. 97 -106.

[77]. История южных и западных славян. М.: Изд-во Московского Университета, 1969. С. 270.

[78]. История южных и западных славян. Указ. изд. С. 126.

[79]. Ролята и задачите на Българската Църкви. Съчинения. София, 1954. Т. XII. С. 186-187.

[80]. См.: ЖМП. 1967. № 11. С. 63 -65; 1968. № 1. С. 44-50; №2. С. 41 -49.

[81]. Бачковски манастир. София, 1971. С. 1.

[82]. ЖМП. 1967. №7. С. 12.

[83]. Ангелов Б. Ст., исследуя вопрос о начале русско-болгарских литературных связей, делает предположение, что «русская письменность и литература до официального принятия христианства Русью была уже связана со славянской письменностью Болгарии, в частности западной Болгарии и Македонии, откуда шли на Русь, естественно в ограниченном количестве, древнейшие памятники церковной письменности, по всей вероятности писанные глаголицей, обычным письмом этого времени в Македонии и западной Болгарии; отсюда же идет, по-видимому, и некоторое знакомство русской письменности с глаголическим письмом, вскоре смененным кириллицею». (Ангелов Б. Ст. К вопросу о начале русско-болгарских литературных связей /Труды отдела древнерусской литературы. М.-Л., 1958. Т. XIV. С. 138). «Культурные связи русского народа с болгарским, - пишет, академик Н.С.Державин, - ведут свое начало, вероятно, с самого возникновения письменности у болгар, т.е. с IX в., когда в Киеве уже имелась и христианская община, и христианская соборная церковь св. Илии, в которой, между прочим, приносила клятву на верность договору с греками «християная» Русь князя Игоря». (Державин Н. С. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов. Указ. изд. С. 60).

[84]. Тихомиров М. Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М.: «Наука», 1969. С. 134.

-241-

[85]. Пахомий Логофет прожил в России почти 50 лет и скончался около 1480 г. См:. Тихомиров М. Н. Указ. соч. С. 145.

[86]. Соболевский А. И. Южно-славянское влияние на русскую письменность в XIV-XV веках. СПб., 1894. С. 13.

[87]. Крыстев. Нестор, архим. Вековые связи болгарского Рыльского монастыря с Россией. М., 1974. С. 289. (Магистерская диссертация. Машинопись).

[88]. ЖМП. 1970. № 10. С. 48.

[89]. История Болгарии. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1948. Т. I. С. 234.

«Поскольку, — свидетельствует архимандрит Болгарской Православной Церкви Иннокентий, — в тяжелые годы пятисотлетнего турецкого владычества Болгарская Церковь получала богослужебные книги, утварь, облачения от Русской Церкви, современный стиль ее утвари и облачений носит неизменно русский характер» (ЖМП. 1976. № 1.С. 49).

[90]. Державин Н.С. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов. Указ. изд. С. 81.

[91]. Теплов В. Греко-болгарский церковный вопрос по неизданным источникам. Историческое исследование. СПб., 1889. С. 151 -152.

[92]. Архиеп. Макарий. Греко-болгарский церковный вопрос и его решение// «Православное обозрение». 1891. № 11 -12. С. 720, 731 -733, 752-754.

[93]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Фонд № 239 Н.А. Попова. 4/20. Следует вспомнить, что сам Экзарх Анфим был выпускником Московской Духовной Академии.

[94]. См. ЦГАОР. Ф. 730. 5251 ед. хр.

[95]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Фонд 239 Н. А. Попова. 19/23. «Греки, - писал раньше (31 декабря 1873 г.) Ф. Стоянов-Бурмов к тому же Н. А. Попову, — негодуют на Россию, что она не поддержала их притязаний» (Там же).

[96]. Аксаков И, С. Славянский вопрос/Полное собрание сочинений. М., 1886. Т. I. С. 516.

[97]. Флоровский А., проф. Основные формы русско-болгарских отношений в XIX веке/Труды V съезда Рус. Академ. Организаций за границей в Софии 14 - 21 сентября 1930 г. София, 1932. Ч. I. C.464.

[98]. См. подробно об Апрельском восстании в «Записках о болгарских восстаниях» (М., 1963. Перевод с болгарского) известного болгарского писателя и политического деятеля Захария Стоянова (1850 — 1889).

[99]. Жак Натан. Болгарское возрождение. М., 1949. С. 290. Перевод с болгарского.

[100]. Стоянов Захарий. Записки о болгарских восстаниях. М., 1963. С. 173. Перевод с болгарского.

-242-

[101]. Воззвание Болгарского центрального благотворительного общества в Бухаресте к русскому народу//«Церковный Вестник». 1876. № 32. С. 9 -10.

[102]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Фонд № 239. Н. П. 19/23.

[103]. Воззвание о помощи христианам в Болгарии/«Православное обозрение». М., 1876. Т. П. С. 400. См. также обращение женщин Северной Болгарии к русским женщинам в статье В. Д. Конобеева. Материалы об освободительном движении в Болгарии/Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сборник статей. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. С. 320.

[104]. Теплое В. Указ. соч. С. 165.

[105]. «Православное Обозрение». М., 1876. Т. П. С. 399.

[106]. «Церковный Вестник». 1876. № 29. С. 1 — 2.

[107]. Напр., архиепископ Донской и Новочеркасский Платон, епископы: Екатеринославский и Таганрогский Феодосии, Саратовский Тихон, Орловский и Севский Макарий, Харьков ский Савва, Кишиневский Павел; священники: села Медуши (быв. Петергофский уезд) — Матфей Зрелов, г. Витебска — Петр Ляшкевич, г. Белозерска — Михаил Беляев; церковные учреждения: Брест-Литовское православное братство, Астраханская духовная консистория и многие другие. См. об этом в разных номерах журналов «Церковный Вестник» и «Православное Обозрение» за 1876 г.

[108]. Аксаков И. С. Полное собрание сочинений. М., 1886. Т. I. С. 221.

[109]. Летопись всероссийских пожертвований//«Церковный Вестник». 1876. № 38, сентябрь. С. 16. См. также статьи: Можно ли нам не любить братьев славян? («Церковный Вестник». 1876. № 34. С. 1-2); Единодушие России («Церковный Вестник». 1876. № 36. С. 1-3) и др.

[110]. Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки. Ф. 239 Н. П. 19/23.

[111]. Аксаков И. С. Полное собрание сочинений. Цит. изд. Т. I. С. 217 — 218.

[112]. См. подробнее об этом в Сборнике, изданном Болгарской Православной Церковью к 100-летию со дня Апрельского восстания. «Априлското въстание и Българската Православна Църква». София, 1977. С. 584.

[113]. Аксаков И. С. Полное собрание сочинений. Указ. изд. Т. I. С. 447 - 448.

[114]. Патриарх Алексий. Слова, речи, послания, обращения, доклады, статьи (1941 — 1948). ML, 1948. С. 193-194.

[115]. Димитров Г. Ролята и задачите на Българската Църкви. Съчинения. София, 1954. Т. XII. С. 186.

[116]. ЖМП. 1953. №5. С. 9.

[117]. ЖМП. 1967. №7. С. 5.

-243-

[118]. ЖМП 1972. № 5. С. 6 - 7.

[119]. Тогда же делегаты Русской Православной Церкви посетили Патриархаты: Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. — См.: ЖМП. 1972. № 6. С. 1 -12.

[120]. Патриарх Болгарский Максим. На Господнята нива. София, 1975. С. 172 -177.

[121]. ЖМП. 1992. № 9. С. II -V.

[122]. Патриарх Болгарский Максим. На Господняга нива. Указ. изд. С. 210.

[123]. ЖМП. 1969. № 6. С. 37.

[124]. См. об этом статью прот. И. Стоилова. Болгарская Православная Церковь и защита мира//ЖМП. 1963. № 3. С. 30 -32.

[125]. ЖМП. 1970. № 10. С. 51

стр. 1       стр. 2       стр. 3      стр. 4       стр. 5


Страница сгенерирована за 0.03 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.