Поиск авторов по алфавиту

I. «Общий» или разговорный греческий язык.

I.

«Общий» или разговорный греческий язык. 

В лексикальном отношении мы находим:

а) Новые слова. Немногие новозаветные слова, обычно почитаемые за позднейшие греческие, суть следующие: ἀβαρής, ἀγαλλιάμαι, ἀγνόημα, ἀδηλότης, ἄθεσμος, ἀθετέω, ἀκαιρέομαι, ἀκατάλυτος, ἀκατάπαυστος, ἀλεκτοροφωνία, ἀλληγορέω, ἀμετάθετος, ἀμετανόητος, ἀνάδειξις, ἀναθεωρέω, ἀναντίρρητος, ἀναπολόγητος, ἀνάχυσις, ἀντιδιατίθημι, ἀντοφθαλμέω, ἀνυπότακτος, ἀπαράβατος, ἀπελπίζιο, ἀπερισπάστος, ἀποθησαυρίζω, ἀποκαραδοκία, ἀποκεφαλίζω, ἀπρόσιτος, ἀστοχέω, ἀτενείζω, βραβεῖον, γογγύζω, γονυπετέω, δεισιδαιμονία, διαγνωρίζω. διαγρηγορέω, διαυγάζω, διαφημίζω, διερμηνεύω, διθάλασσος, δυοδεύω, δίψυχος, δουλαγωγέω, δυσερμήνευτος, ἐγγίζω, ἐγκακέω, ἐγχρίω, ἐθνικός, ἐκδαπανάω, ἐκδικ.ω (etc.), κθαμβος, ἐκπλὴρωσις, ἐκτένεια, ἐξαρτίζίο, εξισχύω, ἐπιθανάτιος, ἐπισκηνόιο, ἐπιχορηγέω, ἐτερόγλωσσος, εὐαρεστέω, εὐδοκέω, εὐθοδρομέω, εὐκαιρέω, εὔκοπος, ἠμιώριον, ἤρεμος, θηριομαχέω, θριαμβευω, ἰματισμός; ἱσότιμος, καθημερινός, καταβαρέω, καταγωνίζομαι. κατάκριμα. κατάλυμα, καταντάω, καταπονέω. κατοπτρίζομαι. κενοδοξία. κερματιστής, κωμόπολις, μεθερμηνεύω. μεταμορφόω. μετριοπαθέω, νεωτερικός, οδηγός. οἰκοδομή. ὀψώνιον. παλινγενεσία, πάντοτε. παραχειμασία, παρείσακτες. παρεισέρχομαι, παρεπίδημος, περιλάμπω. περιοχη. πορισμός, προελπίζω, προσεγγίζω προσκαιρος. προσκληρόω, ῥᾳδιούργημα. σημειόω, σκωληκόβρωτος. στρατολογέω στρατοπεδἀρχης. συνκαταθεσις, συνβασίλευω, συνμερίζω, συνοδία. συνπνίγω συνυποκρίνομαι. τελώνιον. τετράδιον, τετράρχης, τρίστεγος. υἰοθεσῦία. υπερπλεονάζω. ὐπογραμμός. ὐπολιμπἀνω, ὑποτύπωσις. φίλαυτος, φυλήδονος, χειρόγραφον. Некоторые (образования) глаголы на —ὀω (напр., ἀνακαινόω, δολιοω, δυναμόω. χαριτόω),

 

 

50

на -ιζω (напр., αἰχμαλωτίζω, ἀναθεματίζω, ἀνεμίζω), наεύω (напр., αἰχμαλωτεύω, γυμνιτεύω, μαθητεύω, μεσιτεύω) либо позднейшего сочинения, либо суть модификации прежних окончаний.

Приведенные выше примеры могут служить образцами разности между вокабулярами Нового Завета и классических писателей. Но должно помнить, что по несовершенству наших познаний мы пока не можем еще сказать, сколь много слов, по-видимому поздних, было собственно возобновлением вышедших на время из употребления древних слов, (а это явление не редкость во всех языках); равно оказывается неясным и то, как долго такие слова ходили в разговорной речи, оставаясь чуждыми языку литературы.

Но этот список примеров позволяет видеть некоторые общие характеристические черты новозаветного вокабуляра; таково, напр., употребление в нем терминов, которые в раннейшем греческом языке были явно литературными и даже поэтическими. К данным уже словам этого рода можно присоединить еще следующие: ἀγέλη, ἀδάπανος. ἀδημονέω αἰσθηχήμιον, ἀλυσιτελής, ἀμάω. ἄμεμπτος. ἀμέριμνος, ἀναθάλλω, ἀνακράζω, ἀνήμερος, ἀπαλλοτριόω, ἀπέραντος, ἀπόδημος, ἀποφθέγγομαι. ἀποτομία (—μως), ἀποψύχω, ἀσάλευτος, ἀσχήμων, ἄτακτος, ἀτιμάζω, αὐγάζω, αὐθάδης, αὔξω, αὐτόχειρ, αὐχέω, ἄφαντος, ἀφρίζω, βαρέω, βαστάζω, βρέχω, βρώσιμος, γενετή, δέσμιος, διαυγής, διηνεκής, δόλιος, ἔκδηλος, ἐκμάσσω. ἐκτελέω, ἐμβατέυω, ἐμπαίζω, ἐμφανίζω, ἐνάλιος, ἐπαιτέω. επακρυάομαι, ἐπικέλλω, ἐπισφαλής, ἐρείδω, ἐριθίζω, ἐσθής, εὐδία. εὐσχημοσύνη, εὐφροσύνη, ἤπιος, ἠχέω (ἦχος), θανἀσιμος, θεοστυγής. θύελλα, θυμομαχέω, ἰκμάς, ἰμείρομαι (ὁμ.), καχόω, καύχημα, κενόω, κλαυθμός, κλέος, κλύδων, κολλάω, κραταιός, κυρόω. λάμπω, μαγεύω, μαστίζιο. μητρολῴας. μόχθος, μαθειλός. μωμάομαι. νυστάζω, ὀδόνη, οἰκτιρμός, ὄρασις, οὐρανόθεν. πανοικεί. πανπληθεί, παραλογίζομαι. (etc.), παροτρύνω. πενιχμός, πιάζω, πολυποίκιλος. προπετής, ῥιπίζω, ῥυπαρός, σαπρός, σκορπίζω. συμπαθής. τηλαυγῶς, τρόμος. τρύβλιον. τυρβάζω. ὑπερήσανος, φαντάζω. φέγγος. φιμόω, χειμάζομαι. χειραγωγέω χλιαρός, ὠδίνω.

 

 

51

Из этих примеров ясно, что позднейший греческий—согласно народному влечению к сильным выражениям—любит снова сложные и многосложные. Для них можно указать еще следующие образцы: νεκδιήγητος. ἀνεκλάλητος, ἀνεξερεύνητος, ἀνεπαίσχυντος, ἀνταποκρίνομαι, δυσβάστακπος, ἐμπεριπατέω, ἐξαγοράζω, ἐξακολουθέω, ἐξανατέλλω, ἐξομολογέω, ἐπιγαμβρέω, ζωογονέω, καταβραβεύω, καταδυναστεύω, κατασοφίζομαι, κατισχύω, λιθοβολεω, ματαιολογία, μετοικεσία, οἰκοδεσποτέω, ὀλιγόψυχος, πατροπαράδοτος, προσαναβαίνω, προσαναπληρξω, προσανατίθημι, προσκαρτερέω, προσπορεύομαι, συναναμίγνομι, συνευωχέομαι, συνκαταψηφίζω, συναντιλαμβάνομαι, συνυποκρίνομαι, συνυπουργέω.

Библейские писатели простирают это пристрастие еще дальше,—и вот сему свидетели: ἀγενενεαλόγητος, αἱματεκχυσία, ἀλλοτριοεπίσκοπος. ἀνεξίκακος, ἀνθρωπάρεσκος, διενθυμέομαι, ἐκζητέω, ἐκμυκτηρίζω, ἐκπειράζω, ἐξαστράπτω, ἐπαναπαύω, ἐπιδιατάσσομαι, ἐπιδιορθόω, ἐπισκευάζω, ἐπισυντρέχω, ἱερουργέω, κατακληροδοτέω, κατακληρονομέω, καταλιθάζω, κατεξουσιάζω, κατεφίστημι, κατοικητήριον, μισθαποδοσία, ὀρθοτομέω, ὀρκωμοσία, ὀχλοποιέω, παραπικραίνω, περιαστράπτω, ποταμοφόρητος, προενάρχομαι, συναιχμάλωτος, ὑπερεκπερισσῶς, ὑπερεντυγχάνω, χρηστολογία, χρυσοδακτύλιος. Сверх сего, есть немало слов, которые—как и вообще в позднейшем греческом языке—образованы приставлением впереди предлога (напр., ἐπί, διά, παρά, πρό, πρός, σύν, ὑπέρ) к употреблявшемуся уже слову. Наоборот, сложные слова, более обычные в классический период, иногда заменяются простыми: напр., ἐρωτάω вместо ἐπερωτάω (Мрк. VIII, 5) κρύπτω вм. ἀποκρύπτω (Мф. XI, 25), θροίζω вм. συναθροίζω (Лк. XXIV, 33), δειγματίζω вм. παραδειγματίζω (Мф. I, 19), ὄχλέω вм. ἐνοχλέιο (Деян. V, 16), τρέφω вм. νατρέφω (Лк. IV, 16).

Другою характеристическою чертой новозаветного греческого языка (как новейшего греческого и вообще народной речи) является непропорционально большое количество так называемых уменьшительных слов в его вокабуляре; среди них мы находим:                       ἀρνίον, γυναικάριον. ἐρί-

 

 

52

φιον, θυγάτριον, ἰχθύδιον, κλινάριον, κλινίδιον, κοράσιον, κυνάριον, ὀνάριον, ὀψάριον, (παιδίον,) παιδάριον, πινακίδιον, πλοιάριον, ποίμνιον, προβάτιον, σανδάλιον, στρουθίον, σχοινίον, φορτίον, ψιχίον, ψωμίον, ὠτἅριον, ὠτίον; встречается даже уменьшительное от уменьшительного—βιβλαρίδιον. Некоторые из этих слов совсем потеряли всякую уменьшительную силу, если только они когда-либо имели ее (ср., напр., θηρίον, κρανίον и пр.). Вместоὤτάριον (Мрк. XIV, 47. Ин. ХVIII, 10) и ώτίον (Мф. ΧΧ\Ἰ, 51) Лука (ХХII, 50) ставит οῦς.

б) Но позднейший греческий язык, как он представляется в Новом Завете, не только расширил вокабуляр введением новых слов (или возобновлением давно вышедших из употребления);—сверх сего он еще более или менее изменил значения многих терминов, удержавшихся от классического периода. Это видно по приводимым значениям следующих слов: καταστασία «политический беспорядок», νάκειμαι и ναπίπτω «возлежать за столом», ναλύω «разрешаться (от жизни)», ἀναστρέφομαι «вести себя» (жить), ἀντίλημψις «помощь», ποτάσσομαι «прощаться», «отказываться», ἀφανίζω «помрачать», γενήματα «плоды земные»,δῶμα «крыша», ἔντευξις «прошение», ἐντροπή «стыд» (посрамление), ἐρεύγομα «высказывать»,ἐροτάω «спрашивать», εὐσχήμων «почетный» по положению («благообразный»), εὐχαριατέω «благодарить», ζωοποιέω «возбуждать к жизни», «оживлять», «животворить», καταστολή «одежда» (одеяние),ξύλον «дерево», τὰ περίεργα «чародейства», περισπάομαι. «быть отвлеченным» (заботами и пр.), πτῶμα (без всяких присоединений) «труп», ῥύμη «улица», στέλλομαι «удаляться», στιγμή «мгновение», συγκρίνω «сравнивать», «истолковывать», συνίστημι «устанавливать», «доказывать», σχολή «училище» (школа),σώματα (без всяких присоединений) «рабы», τρώγω=ἐσθίω, φθάνω «спешить», «поспевать» (прибивать), χορτάζω «насыщать» (о лицах), ὑπάρχω почти тоже, что εἰμί, χρηματίζω «быть названным» или «позванным» (получить

 

 

53

повеление). Когда изменение не столь ясно, как в отмеченных случаях,—и тут иногда перемена в частоте употребления указывает на разность—по крайней мере—в оттенке. Иллюстрация сему в употреблении βλέπω, θεωρέω и ὁράω для выражения понятия видения; ἔρχομαι, πορεύομαι и ὑπάγω для означения хождения; λαλέω иλέγω касательно говорения. С этой стороны и в древние и в новейшие времена бывали в словах такие вариации соответственно векам и местностям.

Сверх того, много слов, обычно бывших прежде переходными, получили возвратный или средний смысл; напр., ἀπέχω (Лк. XV, 20), ἀπορίπτω (Деян. ХХVII, 43), αὐξανω, αὔξω (Мф. VI. 28. Еф. II, 21), νυσχύω (Деян. IX, 19), ἐπιβάλλω (Мрк.IV, 37), κλίνω (Лк. IX, 12), παραδίδωμι (м.б.Мрк.IV, 29), στρέφω (Деян. VII, 42) и их сложные. С другой стороны, некоторые средние глаголы стали употребляться переходно или причинно: напр., βλαστάνω (Иак. V, 18), βλασφημέω (Мф. ХХVII, 39), γονυπετέω (Мф. XVII, 14), διψάω и πεινάω (Мф. V, 6), ἐμπορεύομαι (2 Петр. II, 3), εὐδοκέω (Мф. ХII, 18), μαθητεύω (Мф. ХХVIII. 19). Интересным случаем распространения такого употребления является фраза:γὰρ ἀπέθανεν... ὂ δὲ ζῇ (Рим. VI, 10).

 

Б.

Эти факты направляют наше внимание к грамматическим особенностям, какие представляет язык Нового Завета на ряду с позднейшим греческим вообще. Особенности этого класса—для формы ли то, или для конструкции—менее многочисленны, чем те, которые—согласно общему закону возрастания языка—затрагивают его вокабуляр.

а) Из особенностей формы некоторые встречались в разных диалектах раннейшего греческого языка; таковы: βούλει, ὄψει, διδόασι, τιθέασι, ἐδαφιοῦσιν, ἠδυνάμην, ἤμελλε, ἠβου-

 

 

54

λήθην в аттистическом; дат. п. γήρει, род. и дат. п. на—ης,ῃ от имен на—ρα (напр., μάχαιρα, πρῴρα, πλήμμυρα, σπεῖρα), наст. вр. γίνομαι, γινώσκω, также εἰτεν (εἶτα) по-ионийски; φέωνται (вм. φεῖνται), ἤτω (вм. ἔστω), ὄρνιξ (вм. ὀρνις) употреблены по-дорийски; ἐδυνάσθηνдругая форма дляἠδυνήθην, ἐκάμμυσα (καμμύω), ῥήσσω (ῥάσσω)—эпические; ποκτέννω (—κτείνω) по-эолийски. Корни других особенностей могут быть в народном предрасположении к регулярности в окончаниях: напр., изменение глаголов на—μι в глаголы на—ω; окончание·—σαι во 2-м лице ед. ч., в родеδύνασαι, καυχᾶσαι; спряжение οἶδα,—δας, — δατε и пр., форма аориста ἔδωσα, ἔζησα, ἡμάρτησα, ἦζα от γω и ἦξα (?) от ἥκω и под. Здесь есть наклонность к опущению приращения в давнопрош. вр., а особенно к тому, чтобы давать 2-му аористу окончания 1-го аориста, напр., εἴδαμεν,αν, εἰπαν, ἔπεσα,—αν, ἦλθαν, ἕλθἄτω и пр., равно и в. прош. несоверш. от ἔχω мы находим εἶχαν иεἴχοσαν (так и ἐδίδοσαν, ἐδολιοῦσαν), обязанные, без сомнения, любви к ассимиляции по форме. Некоторые существительные имеют разные роды, напр. ὁ иβὰτος, ληνός λιμος; ὁ и τὸἔλεος, ζῆλος, ἦχος (?), θεμέλιοςλιον, πλοῦτος, σκότος; ἠ νίκη и τὸ νῖκος, и даже двоякое склонение, напр., от δεσμός мн. ч.μοί и μά, от ἔλεοςου и—ους, σκότοςου иους, равно и существительные с окончанием на— ρχος,—αρχης (напр., ἐκατόνταρχος и ἐκατοντάρχης); другие обнаруживают расположение к формам несокращенным, напр. ὀστέα, ὀστέων. Вероятно, тою же тенденцией к ассимиляции объясняется пристрастие к конечному ν—и в существительных, напр., ρσεναν, μῆναν, ἀσεβήν, ἀσφαλήν, συγγενῆν, χεῖρανи в глаголах, напр., 3-е л. мн. ч. прош. совр. вр. γεγοναν, ἔγνωκαν, εἴρηκαν, ἐώρακαν (ἐόρακαν), πέπτωκαν (πέπωκαν). Сему благоприятствовало и постепенное потемнение разности между прош. совр. вр. и аористом (см. ниже под б), при чем, может быть, этой именно причине обязано появление окончания—κες вм.—κας во 2-м лице ед. ч. прош.

 

 

55

сов. вр. Двойственное число исчезло, и самое слово δύο тяготеет к тому, чтобы сделаться несклоняемым. Частицы покоя (ποῦ, ὅπου и пр.) вытесняли и заменяли частицы движения (ποῖ, ὅποι и пр.); εἶς широко употреблялось вместо и в значении τις, а πότερος (—ρον) исчезло (кроме Ин. VII, 17).

Неотчетливость или вариации произношения сказываются в неправильностях написания, — в таких случаях, как удержание μ в разных формах и производных от λαμβάνω (напр., λήμψεσθαι, ἀνάλημφις и пр.); пренебрежение к ассимиляции при сложениях с ἐν и σύν, удвоение или неудвоение ν,ρ и некоторых других букв (звуков), напр., γένημα; непостоянство касательно подвижного ν, элизии и конечного ς в ἄχρις, μέχρις, οὕτως. Смена разных букв (звуков), напр., μαστός иμασθός, ζβέννυμι и σβέννυμι, σφυρίς и σπυρίς, οὐθείς и οὐδείς, ποταπός и ποδαπός, особенно же для гласных ε’. ε, η, ι, равно αι, ει усматривается тенденция к такому сглажению различий, которое увенчивается в «итацизме» и новогреческом произношении.

Многие из этих неправильностей—и в форме и в произношении—усвоены издателями новозаветного текста в согласии с употреблением древнейших существующих манускриптов, но насколько они,—в каждом данном случае, — принадлежат собственно авторам или позднейшим писцам,— этот вопрос может быть решен лишь после того, когда другие почти современные писания будут изданы с равною тщательностью в таких деталях, а равно при свете накопляющихся свидетельств из надписей, папирусов и других памятников.

б) Синтаксические особенности, которые у Нового Завета общи с позднейшим и разговорным греческим языком, не менее достопримечательны, хотя их меньше, чем касательно формы. Они особенно сказываются в конструкциях глагола. Кроме намеченных во вводном параграфе этого трактата, можно упомянуть еще следующие;—

 

 

56

общее исчезновение желат. наклонения в зависимых (подчиненных) предложениях; ослабление конструкций сινα (каковое почтя вытеснило частицу ὅπως), получающих часто силу прежнего неопредел. наклонения классических писателей; смена ἐάν и ἄν; употребление ὅταν с изъявит. наклонением (Апок. VIII, 1) и в зависимых предложениях для означения неопределенной частоты; распространенное употребление ὅτι, а также неопредел. накл. цели, формы родит. пад. от неопред. накл. и неопредел. накл. с ἐν и εἰς; редкое употребление вопросительных частиц и применение εἰ в прямых вопросах (может быть, евраизм); обычное поставление причастия наст. вр. вм. будущ. и вообще расположенность к настоящему времени (специально λέγει, ἔρχεται и пр.) по любви к живости и непосредственности; невыдержанное употребление причастия аориста, при фактической тенденции к изглаждению различия между аорист. и прош. сов. вр.; употребление ὄφελον в качестве частицы желания; предварение чрез ἄφες увещательного сослагат. накл. и плеонастическое употребление повелит. накл. от ὁρᾶν, βλέπειν (напр., ὁρᾶτε βλέπετε ἀπό и пр. у Мрк. VIII, 15); тенденцияμή к захвату областиοὐ, особенно с неопредел. и причастиями, и стремление к предотвращению зияния (hiatus); употребление сложного отрицательного οὐ μή; εἰμί с причастиями описательно вместо простого глагола; частое опущение εἰμί, как связки; небрежность в поставлении частиц (напр., ἄρα Лк. XI, 20. 48, γε Лк. XI, 8, τοίνυν Евр. ХIII, 13, ὅμως Гал. III, 15).

Народное стремление к выразительности (эмфазису), обнаруживающееся во многих из отмеченных особенностей, сказывается—далее—в употреблении действ. глагола с возвратным местоимением вм. среднего,—ἵδιος вместо простого притяжательного местоимения,—εἶς в замену неопределенного τις и, вообще, ненужное нагромождение местоимений;—ухищрения к усилению форм сравнения, напр., ἐλαχιστότερος, μειζότερς, μᾶλλον περισσότερον, и употреблениеπαρά и

 

 

57

ὑπέρ со сравнит. или вместо ἤ (однако одно ἤ по временам употребляется с энергией сравнительности, напр., Мф. ХVIII, 9. Лк. XV, 7. 1 Кор. XIV, 19);—прибавление предлогов для усиления простых падежей. Употребление средн. рода ед. ч. прилагательного с членом в качестве существительного для абстрактных существительных, хотя встречается и у классиков, однако же более обычно у Апостола Павла и в послании к Евреям, а у позднейших греч. писателей это становится бьющею в глаза литературною манерой.


Страница сгенерирована за 0.23 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.